Image not available
Image not available

ค้นหา

แนะนำคณะผู้บริหาร

Image not available

นายสุคนธ์ เครือบคนโท

นายกเทศมนตรีตำบลพนมรุ้ง

Image not available

นายพล เสาวพันธุ์

รองนายกเทศมนตรีตำบลพนมรุ้ง

Image not available

นายวัชรชัย สวัสดิ์รัมย์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพนมรุ้ง

Image not available

นางบังอร อ้อมวิหาร

รองนายกเทศมนตรีตำบลพนมรุ้ง

นางสาวรัตนาวดี พรมรุกชาติ

เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ

Image not available

หัวหน้าส่วนงานราชการ

Image not available

นางขวัญตา ลัทธิ

ปลัดเทศบาล

Image not available

นางสาธิยา สีหะวงษ์

รองปลัดเทศเทศบาล

Image not available
Image not available


พันจ่าตรีหญิงพูนศรี ภูชุม
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

Image not available

นายทิวา เมี้ยนมิตร

รก.ผู้อำนวยการกองช่าง

Image not available

จ่าเอกภวิศ บังอร

ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นางสาธิยา สีหะวงษ์
รองปลัดเทศบาล
รักษาการ ผอ.กองการศึกษา
Image not available

นางบุญรอด ศรีผดุง

ผอ.กองสวัสดิการสังคม

Image not available

นางสุรีรัตน์ รุ้งเป้า
ผู้อำนวยการกองคลัง

Image not available

Image not available

นายสมชาย อาญาเมือง

เจ้าพนักงานประปา
รก.แทน ผอ.กองการประปา

Image not available

นางทัสมาลี กิ่มผกา

หัวหน้าสำนักปลัด

Login Form

สถิติการเยี่ยมชม

1345602
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
117
152
1184
1341851
6467
9326
1345602

Your IP: 3.236.209.138
Server Time: 2023-03-31 10:45:17

รายงานสภาพอากาศวันนี้


 

 

 
 

นายสมชาย อาญาเมือง
เจ้าพนักงานประปา
รักษาราชการแทน ผอ.กองการประปา
เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๐-๑๕๖๘๕๓๘

 

 

นายสมชาย อาญาเมือง
เจ้าพนักงานประปา

 

นายปภาวิน พุ่มพวง
นายช่างไฟฟ้า