Image not available
Image not available

ค้นหา

แนะนำคณะผู้บริหาร

Image not available

นายสุคนธ์ เครือบคนโท

นายกเทศมนตรีตำบลพนมรุ้ง

Image not available

นายพล เสาวพันธุ์

รองนายกเทศมนตรีตำบลพนมรุ้ง

Image not available

นายวัชรชัย สวัสดิ์รัมย์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพนมรุ้ง

Image not available

นางบังอร อ้อมวิหาร

รองนายกเทศมนตรีตำบลพนมรุ้ง

นางสาวรัตนาวดี พรมรุกชาติ

เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ

Image not available

หัวหน้าส่วนงานราชการ

Image not available

นางขวัญตา ลัทธิ

ปลัดเทศบาล

Image not available

นายเสน่ห์ ศรีผดุง

รองปลัดเทศบาล

Image not available
Image not available


พันจ่าตรีหญิงพูนศรี ภูชุม
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

Image not available

นายอนันท์ แสนจันทร์

ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)

Image not available

นางรวีวรรณ อาจอาสา

ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

Image not available

นางจินตนา วรรณโพธิ์กลาง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

Image not available

นางบุญรอด ศรีผดุง

ผอ.กองสวัสดิการและสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการฯ ระดับต้น)

Image not available

นางสุรีรัตน์ รุ้งเป้า
ผู้อำนวยการกองคลัง

Image not available

Image not available

นายทิวา เมี้ยนมิตร

วิศวกรโยธา
รก.แทน ผอ.กองการประปา

ข้อมูลสภาพทั่วไป

Login Form

สถิติการเยี่ยมชม

1187262
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
499
206
917
1184792
7071
9106
1187262

Your IP: 3.238.24.209
Server Time: 2022-06-28 22:25:21

รายงานสภาพอากาศวันนี้

ทำเนียบบุคลากรกองการศึกษา

   
 

นางจินตนา  วรรณโพธิ์กลาง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๗๗๐๒๐๔

 
 

   

นางสาวกฤติกานต์  ศรีอินทร์อ่อน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๓-๔๒๗๑๑๖๙
  นางนิภารัตน์  โพธิ์กุดศรี
นักวิชาการปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๐-๑๗๔๑๖๗๘
   
  นางนภาวรรณ  พรมรุกขชาติ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๓-๕๑๔๘๖๒๘
 
  บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 

 
 

นางสุพัตรา เหลือหลาย
ครู (คศ. ๑)
รก.หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.พนมรุ้ง
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖-๒๔๘๐๕๙๘

 

นางสาวอารดา เบญจศาสตร์

ครู (คศ. ๑)
เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๔-๒๘๗๖๒๒๕

นางสุภิดา พรมรุกขชาติ

ครู (คศ. ๑)
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๐-๑๕๔๔๔๙๔

นางวัลภา อนุพันธ์

ครู (คศ. ๑)
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๗-๙๖๕๖๖๒๐