Image not available
Image not available

ค้นหา

แนะนำคณะผู้บริหาร

Image not available

นายสุคนธ์ เครือบคนโท

นายกเทศมนตรีตำบลพนมรุ้ง

Image not available

นายพล เสาวพันธุ์

รองนายกเทศมนตรีตำบลพนมรุ้ง

Image not available

นายวัชรชัย สวัสดิ์รัมย์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพนมรุ้ง

Image not available

นางบังอร อ้อมวิหาร

รองนายกเทศมนตรีตำบลพนมรุ้ง

นางสาวรัตนาวดี พรมรุกชาติ

เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ

Image not available

หัวหน้าส่วนงานราชการ

Image not available

นางขวัญตา ลัทธิ

ปลัดเทศบาล

Image not available

นายเสน่ห์ ศรีผดุง

รองปลัดเทศบาล

Image not available
Image not available

นางเพ็ญพร เมี้ยนมิตร
รักษาราชการแทน
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

Image not available

นายอนันท์ แสนจันทร์

ผอ.กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

Image not available

นางรวีวรรณ อาจอาสา

ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

Image not available

นางจินตนา วรรณโพธิ์กลาง

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
รักษาการ ผอ.กองการศึกษา

Image not available

นางบุญรอด ศรีผดุง

ผอ.กองสวัสดิการและสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการฯ ระดับต้น)

Image not available

นายอนันท์ แสนจันทร์

ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง

Image not available

Image not available

นายทิวา เมี้ยนมิตร

วิศวกรโยธา
รก.แทน ผอ.กองการประปา

ข้อมูลสภาพทั่วไป

Login Form

สถิติการเยี่ยมชม

1133820
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
104
308
1722
1128769
10247
11942
1133820

Your IP: 54.204.73.51
Server Time: 2022-01-28 03:19:52

รายงานสภาพอากาศวันนี้

ทำเนียบบุคลากรกองการศึกษา

   
 

นางจินตนา  วรรณโพธิ์กลางหัวหน้าฝ่ายบริหารสถานศึกษารก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๗๗๐๒๐๔

 
 

   

นางสาวกฤติกานต์  ศรีอินทร์อ่อน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๓-๔๒๗๑๑๖๙
  นางนิภารัตน์  โพธิ์กุดศรี
นักวิชาการปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๐-๑๗๔๑๖๗๘
   
  นางนภาวรรณ  พรมรุกขชาติ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๓-๕๑๔๘๖๒๘
 
  บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 

 
 

นางสุพัตรา เหลือหลาย
ครู (คศ. ๑)
รก.หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.พนมรุ้ง
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖-๒๔๘๐๕๙๘

 

นางสาวอารดา เบญจศาสตร์

ครู (คศ. ๑)
เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๔-๒๘๗๖๒๒๕

นางสุภิดา พรมรุกขชาติ

ครู (คศ. ๑)
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๐-๑๕๔๔๔๙๔

นางวัลภา อนุพันธ์

ครู (คศ. ๑)
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๗-๙๖๕๖๖๒๐