Image not available
Image not available

ค้นหา

แนะนำคณะผู้บริหาร

Image not available

นายสุคนธ์ เครือบคนโท

นายกเทศมนตรีตำบลพนมรุ้ง

Image not available

นายพล เสาวพันธุ์

รองนายกเทศมนตรีตำบลพนมรุ้ง

Image not available

นายวัชรชัย สวัสดิ์รัมย์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพนมรุ้ง

Image not available

นางบังอร อ้อมวิหาร

รองนายกเทศมนตรีตำบลพนมรุ้ง

นางสาวรัตนาวดี พรมรุกชาติ

เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ

Image not available

หัวหน้าส่วนงานราชการ

Image not available

นางขวัญตา ลัทธิ

ปลัดเทศบาล

Image not available

นายเสน่ห์ ศรีผดุง

รองปลัดเทศบาล

Image not available
Image not available


พันจ่าตรีหญิงพูนศรี ภูชุม
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

Image not available

นายอนันท์ แสนจันทร์

ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)

Image not available

นางรวีวรรณ อาจอาสา

ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

Image not available

นางจินตนา วรรณโพธิ์กลาง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

Image not available

นางบุญรอด ศรีผดุง

ผอ.กองสวัสดิการและสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการฯ ระดับต้น)

Image not available

นางสุรีรัตน์ รุ้งเป้า
ผู้อำนวยการกองคลัง

Image not available

Image not available

นายทิวา เมี้ยนมิตร

วิศวกรโยธา
รก.แทน ผอ.กองการประปา

ข้อมูลสภาพทั่วไป

Login Form

สถิติการเยี่ยมชม

1187264
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
501
206
919
1184792
7073
9106
1187264

Your IP: 3.238.24.209
Server Time: 2022-06-28 22:26:41

รายงานสภาพอากาศวันนี้

                 ทำเนียบบุคลากรกองคลัง

   
 

นางสุรีรัตน์ รุ้งเป้า
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๕-๖๘๒๒๒๙๒

 
 

นางสาวกัญญภรณ์  นุชนารถ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙-๗๑๖๘๕๑๔

  นางสาวภัคชวรัญชน์ ภูตะลา
นักวิชาการคลัง ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖-๕๐๖๖๙๑๑

-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชี

 


 

  นางสาวธิดารัตน์  นิยม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๗-๐๖๖๐๗๑๐

นางสมใจ บุญเย็น
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๔-๓๘๖๕๔๔๔