Image not available
Image not available

หัวหน้าส่วนงานราชการ

Image not available

นางขวัญตา ลัทธิ

ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายก ทต.พนมรุ้ง

Image not available

นายเสน่ห์ ศรีผดุง

รองปลัดเทศเทศบาล
รก.ผอ.สาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม

Image not available

ว่าที่ ร.อ.มานะ บัตรสูงเนิน

รองปลัดเทศเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

Image not available

นายอนันต์ แสนจันทร์

ผอ.กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

Image not available

นางรวีวรรณ อาจอาสา

ผอ.กองวิชาการฯ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

Image not available

นางจินตนา วรรณโพธิ์กลาง

รักษาการ.ผอ.กองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

Image not available

นางบุญรอด ศรีผดุง

ผอ.กองสวัสดิการและสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการฯ ระดับต้น)

Image not available

นายอนันท์ แสนจันทร์

ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทน
ผอ.กองคลัง

Image not available

นายธีรพล กัลยานุกิจ นายช่างไฟฟ้า

รักษาราชการแทน ผอ.กองการประปา

Login Form

สถิติการเยี่ยมชม

986101
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
53
177
957
983861
3838
4605
986101

Your IP: 3.237.71.23
Server Time: 2020-09-24 03:08:01

รายงานสภาพอากาศวันนี้

                 ทำเนียบบุคลากรกองคลัง

   
 

นายอนันท์ แสนจันทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

 
 

นางสาวกัญญภรณ์  นุชนารถ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  นายพิเชตุ  ลอแท
นายช่างโยธา ปฎิบัติงาน

 
นางสาววิภา แย่งรัมย์
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
  นางสาวธิดารัตน์  นิยม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

นางสมใจ บุญเย็น
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน