Image not available
Image not available

ค้นหา

แนะนำคณะผู้บริหาร

Image not available

นายสุคนธ์ เครือบคนโท

นายกเทศมนตรีตำบลพนมรุ้ง

Image not available

นายพล เสาวพันธุ์

รองนายกเทศมนตรีตำบลพนมรุ้ง

Image not available

นายวัชรชัย สวัสดิ์รัมย์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพนมรุ้ง

Image not available

นางบังอร อ้อมวิหาร

รองนายกเทศมนตรีตำบลพนมรุ้ง

นางสาวรัตนาวดี พรมรุกชาติ

เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ

Image not available

หัวหน้าส่วนงานราชการ

Image not available

นางขวัญตา ลัทธิ

ปลัดเทศบาล

Image not available

นายเสน่ห์ ศรีผดุง

รองปลัดเทศบาล

Image not available
Image not available


พันจ่าตรีหญิงพูนศรี ภูชุม
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

Image not available

นายอนันท์ แสนจันทร์

ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)

Image not available

นางรวีวรรณ อาจอาสา

ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

Image not available

นางจินตนา วรรณโพธิ์กลาง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

Image not available

นางบุญรอด ศรีผดุง

ผอ.กองสวัสดิการและสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการฯ ระดับต้น)

Image not available

นางสุรีรัตน์ รุ้งเป้า
ผู้อำนวยการกองคลัง

Image not available

Image not available

นายทิวา เมี้ยนมิตร

วิศวกรโยธา
รก.แทน ผอ.กองการประปา

ข้อมูลสภาพทั่วไป

Login Form

สถิติการเยี่ยมชม

1187113
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
350
206
768
1184792
6922
9106
1187113

Your IP: 3.238.24.209
Server Time: 2022-06-28 20:45:56

รายงานสภาพอากาศวันนี้

 

   
 

นายอนันท์  แสนจันทร์
ผอ.กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๕-๖๘๒๒๒๙๒

 
 
จ่าเอกศุภชัย  จัตุกูล
นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๐-๗๙๕๕๓๔๙
  นายทิวา  เมี้ยนมิตร
วิศวกรโยธา ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๕-๕๖๙๒๖๙๑ 
 
นายนิรุจน์  นุชนารถ
นายช่างผังเมือง ปฏิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖-๒๔๘๐๕๓๗
  นายพิเชตุ  ลอแท
นายช่างโยธา ปฎิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๕-๗๗๗๑๙๑๖
   
นางสาวกำไล  เหลื่อมทองหลาง
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๗-๘๗๓๑๓๕๔