Image not available
Image not available

ค้นหา

แนะนำคณะผู้บริหาร

Image not available

นายสุคนธ์ เครือบคนโท

นายกเทศมนตรีตำบลพนมรุ้ง

Image not available

นายพล เสาวพันธุ์

รองนายกเทศมนตรีตำบลพนมรุ้ง

Image not available

นายวัชรชัย สวัสดิ์รัมย์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพนมรุ้ง

Image not available

นางบังอร อ้อมวิหาร

รองนายกเทศมนตรีตำบลพนมรุ้ง

นางสาวรัตนาวดี พรมรุกชาติ

เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ

Image not available

หัวหน้าส่วนงานราชการ

Image not available

นางขวัญตา ลัทธิ

ปลัดเทศบาล

Image not available

นางสาธิยา สีหะวงษ์

รองปลัดเทศเทศบาล

Image not available
Image not available


พันจ่าตรีหญิงพูนศรี ภูชุม
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

Image not available

นายอนันท์ แสนจันทร์

ผู้อำนวยการกองช่าง

Image not available

จ่าเอกภวิศ บังอร

ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

Image not available

นางบุญรอด ศรีผดุง

ผอ.กองสวัสดิการสังคม

Image not available

นางสุรีรัตน์ รุ้งเป้า
ผู้อำนวยการกองคลัง

Image not available

Image not available

นายสมชาย อาญาเมือง

เจ้าพนักงานประปา
รก.แทน ผอ.กองการประปา

Image not available

นางทัสมาลี กิ่มผกา

หัวหน้าสำนักปลัด

ข้อมูลสภาพทั่วไป

Login Form

สถิติการเยี่ยมชม

1294686
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3151
3472
7614
1282420
8745
23171
1294686

Your IP: 35.172.224.102
Server Time: 2022-12-08 18:41:48

รายงานสภาพอากาศวันนี้

 

   
 

นายอนันท์  แสนจันทร์
ผอ.กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๕-๖๘๒๒๒๙๒

 
 
จ่าเอกศุภชัย  จัตุกูล
นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๐-๗๙๕๕๓๔๙
  นายทิวา  เมี้ยนมิตร
วิศวกรโยธา ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๕-๕๖๙๒๖๙๑ 
 
นายนิรุจน์  นุชนารถ
นายช่างผังเมือง ปฏิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖-๒๔๘๐๕๓๗
  นายพิเชตุ  ลอแท
นายช่างโยธา ปฎิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๕-๗๗๗๑๙๑๖
   
นางสาวกำไล  เหลื่อมทองหลาง
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๗-๘๗๓๑๓๕๔