Image not available
Image not available

ค้นหา

แนะนำคณะผู้บริหาร

Image not available

นายสุคนธ์ เครือบคนโท

นายกเทศมนตรีตำบลพนมรุ้ง

Image not available

นายพล เสาวพันธุ์

รองนายกเทศมนตรีตำบลพนมรุ้ง

Image not available

นายวัชรชัย สวัสดิ์รัมย์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพนมรุ้ง

Image not available

นางบังอร อ้อมวิหาร

รองนายกเทศมนตรีตำบลพนมรุ้ง

นางสาวรัตนาวดี พรมรุกชาติ

เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ

Image not available

หัวหน้าส่วนงานราชการ

Image not available

นางขวัญตา ลัทธิ

ปลัดเทศบาล

Image not available

นางสาธิยา สีหะวงษ์

รองปลัดเทศเทศบาล

Image not available
Image not available


พันจ่าตรีหญิงพูนศรี ภูชุม
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

Image not available

นายทิวา เมี้ยนมิตร

รก.ผู้อำนวยการกองช่าง

Image not available

จ่าเอกภวิศ บังอร

ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นางสาธิยา สีหะวงษ์
รองปลัดเทศบาล
รักษาการ ผอ.กองการศึกษา
Image not available

นางบุญรอด ศรีผดุง

ผอ.กองสวัสดิการสังคม

Image not available

นางสุรีรัตน์ รุ้งเป้า
ผู้อำนวยการกองคลัง

Image not available

Image not available

นายสมชาย อาญาเมือง

เจ้าพนักงานประปา
รก.แทน ผอ.กองการประปา

Image not available

นางทัสมาลี กิ่มผกา

หัวหน้าสำนักปลัด

Login Form

สถิติการเยี่ยมชม

1345579
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
94
152
1161
1341851
6444
9326
1345579

Your IP: 3.236.209.138
Server Time: 2023-03-31 09:46:58

รายงานสภาพอากาศวันนี้

                                             กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

   
 

พันจ่าตรีหญิงพูนศรี ภูชุม
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ 

 
 
นางเพ็ญพร เมี้ยนมิตร
พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๐-๙๙๕๔๙๙๗
 

นางสาวธันยธร  กรรโณ
พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๙-๑๖๘๖๙๐๗

 

นายยุทธจักร์  จุกหอม
นักวิชาการสุขาภิบาล
ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๕-๑๐๕๒๕๗๙

  นายวัศนันท์ วันจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๑-๘๒๗๖๓๒๘

   
นายวิชัย   คุณวงศ์
พยาบาลเทคนิคปฏิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๕-๓๑๖๐๑๖๐