Image not available
Image not available

ค้นหา

แนะนำคณะผู้บริหาร

Image not available

นายสุคนธ์ เครือบคนโท

นายกเทศมนตรีตำบลพนมรุ้ง

Image not available

นายพล เสาวพันธุ์

รองนายกเทศมนตรีตำบลพนมรุ้ง

Image not available

นายวัชรชัย สวัสดิ์รัมย์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพนมรุ้ง

Image not available

นางบังอร อ้อมวิหาร

รองนายกเทศมนตรีตำบลพนมรุ้ง

นางสาวรัตนาวดี พรมรุกชาติ

เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ

Image not available

หัวหน้าส่วนงานราชการ

Image not available

นางขวัญตา ลัทธิ

ปลัดเทศบาล

Image not available

นายเสน่ห์ ศรีผดุง

รองปลัดเทศบาล

Image not available
Image not available


พันจ่าตรีหญิงพูนศรี ภูชุม
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

Image not available

นายอนันท์ แสนจันทร์

ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)

Image not available

นางรวีวรรณ อาจอาสา

ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

Image not available

นางจินตนา วรรณโพธิ์กลาง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

Image not available

นางบุญรอด ศรีผดุง

ผอ.กองสวัสดิการและสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการฯ ระดับต้น)

Image not available

นางสุรีรัตน์ รุ้งเป้า
ผู้อำนวยการกองคลัง

Image not available

Image not available

นายทิวา เมี้ยนมิตร

วิศวกรโยธา
รก.แทน ผอ.กองการประปา

ข้อมูลสภาพทั่วไป

Login Form

สถิติการเยี่ยมชม

1187108
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
345
206
763
1184792
6917
9106
1187108

Your IP: 3.238.24.209
Server Time: 2022-06-28 20:39:56

รายงานสภาพอากาศวันนี้

อัพเดทกิจกรรมเทศบาลตำบลพนมรุ้ง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. โครงการปฐมนิเทศเด็กเล็ก และให้ความรู้แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ศูนพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพนมรุ้ง
  2. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลตำบลพนมรุ้ง
  3. ร่วมโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลตำบลพนมรุ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
  4. มอบชุดตรวจATK เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพนมรุ้ง
  5. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลพนมรุ้ง