Image not available
Image not available

แนะนำคณะผู้บริหาร

0 slides available for this slider.

หัวหน้าส่วนงานราชการ

Image not available

นางขวัญตา ลัทธิ

ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

Image not available

นายเสน่ห์ ศรีผดุง

รองปลัดเทศเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

Image not available

ว่าที่ ร.อ.มานะ บัตรสูงเนิน

รองปลัดเทศเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

Image not available

นายเทพชัย มาพิทักษ์

ผอ.กองสาธารณสุขฯ
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง)

Image not available

นายอนันต์ แสนจันทร์

ผอ.กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

Image not available

นางรวีวรรณ อาจอาสา

ผอ.กองวิชาการฯ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

Image not available

นางจินตนา วรรณโพธิ์กลาง

รักษาการ.ผอ.กองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

Image not available

นางบุญรอด ศรีผดุง

ผอ.กองสวัสดิการและสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการฯ ระดับต้น)

Image not available

นางศุภวรรณ ประสงค์ทรัพย์

ผอ.กองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)

Image not available

นายทิวา เมี้ยนมิตร

รก.ผอ.กองการประปา
(วิศวกรโยธา ชำนาญการ)

Login Form

สถิติการเยี่ยมชม

820347
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
112
210
1531
817581
3812
6971
820347

Your IP: 3.226.251.81
Server Time: 2019-08-18 11:42:19

รายงานสภาพอากาศวันนี้

กิจกรรมวันแม่เทศบาลตำบลพนมรุ้งปี ๒๕๕๙

กิจกรรมวันแม่ ๑๒ สิงหา ๒๕๕๙

นายเด่นชัย วรรณโพธิ์กลาง รองนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหาร พนักงานฯเทศบาลตำบลพนมรุ้ง
ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
CR:อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
group line: เรารักพนมรุ้ง   by:somphorn
#phanomrung #เทศบาลตำบลพนมรุ้ง
คลิกดูภาพเพิ่มเติม>>>>>>

 
 
 

 

ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควบคุมโรคมือ เท้า ปาก


ทีมงาน กองสาธารณสุขฯ


วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ทต.พนมรุ้ง 
รับมอบหมายจากนายเทพชัย มาพิทักษ์ 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการติดตาม
เฝ้าระวังป้
องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก
ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยทำความสะอาดอาคารสถานที่  บริเวณห้องเรียน ห้องน้ำ ห้องส้วม
และบริเวณสนามเด็กเล่น
เพื่อฆ่าเชื้อโรค ภายในบริเวณศูนย์ฯ โรคมือเท้าปาก เกิดจากเชื้อไวรัส ซึ่งมักพบในช่วงฤดูฝนต้นฤดูหนาว พบในเด็กทารกและเด็กเล็กเป็นส่วนใหญ่ ผู้ติดเชื้อดังกล่าว
#กิจกรรมกองสาธารณสุข ทต.พนมรุ้ง
#เทศบาลตำบลพนมรุ้ง
 
 คลิกดูเพิ่มเติม >>>>>

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานกองทุนฯ ทต.พนมรุ้ง

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
เทศบาลตำบลพนมรุ้ง ดำเนินการประชุมชี้แจงการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๙ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคแก่ประชาชนในพื้นที่ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ เทศบาลตำบลพนมรุ้ง นายพล เสาวพันธ์ รองนายกเทศมนตรี ประธานในการประชุม มอบนโยบายในการดำเนินงานกองทุนฯ ซักซ้อมการเบิก-จ่าย ตามโครงการ เครือข่ายภาคประชาชน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ผอ.กองคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนฯ ของชุมชน จำนวน 18 ชุมชน โรงเรียนจิตติมา และโรงเรียนพนมรุ้งเข้าร่วมประชุม
#กิจกรรมงานกองทุนฯ 
#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อ
 

ดูภาพเพิ่มเติม>>>>>

รับมอบนโยบายการปฏิบัติงาน
จากท่านท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์

    
นายธีรชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์และคณะผู้บริหารท้องถิ่น
 

   

  

นายธีรชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมคณะฯ 
ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนางชวนชม เวียงเงิน 
ท้องถิ่น อ.เฉลิมพระเกียรติพร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
ทต.พนมรุ้ง ทต.ยายแย้มวัฒนา ทต.ถาวร อบต.เจริญสุข 
และอบต.อีสานเขต ร่วมต้อนรับและเข้าร่วมประชุมฯ 
ในวันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมชั้น ๓ เทศบาลตำบลพนมรุ้ง
คลิกดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>>


 

 

ภาพกิจกรรมโครงการแก้ไขปัญหาโรคต้อกระจก
และโรคทางทางตา
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เทศบาลตำบลพนมรุ้ง ดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมคว
ามรู้ห่วงใย ผู้สูงวัยและประชาชน
ใส่ใจดวงตา แก้ปัญหาโรคต้อกระจก
และโรคท
างตาร่วมกับโรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล
จังหวัดนครราชสีมา   รายละเอียดเพิ่มเติม>>>>