Image not available
Image not available

แนะนำคณะผู้บริหาร

0 slides available for this slider.

หัวหน้าส่วนงานราชการ

Image not available

นางขวัญตา ลัทธิ

ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

Image not available

นายเสน่ห์ ศรีผดุง

รองปลัดเทศเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

Image not available

ว่าที่ ร.อ.มานะ บัตรสูงเนิน

รองปลัดเทศเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

Image not available

นายเทพชัย มาพิทักษ์

ผอ.กองสาธารณสุขฯ
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง)

Image not available

นายอนันต์ แสนจันทร์

ผอ.กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

Image not available

นางรวีวรรณ อาจอาสา

ผอ.กองวิชาการฯ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

Image not available

นางจินตนา วรรณโพธิ์กลาง

รักษาการ.ผอ.กองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

Image not available

นางบุญรอด ศรีผดุง

ผอ.กองสวัสดิการและสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการฯ ระดับต้น)

Image not available

นางศุภวรรณ ประสงค์ทรัพย์

ผอ.กองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)

Image not available

นายทิวา เมี้ยนมิตร

รก.ผอ.กองการประปา
(วิศวกรโยธา ชำนาญการ)

Login Form

สถิติการเยี่ยมชม

820363
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
128
210
1547
817581
3828
6971
820363

Your IP: 3.226.251.81
Server Time: 2019-08-18 11:54:35

รายงานสภาพอากาศวันนี้

ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ปี ๒๕๕๘


เจ้าหน้าที่งานป้องกัน พนักงานในสังกัด เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๗-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ เทศบาลตำบลละหานทราย
อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

คลิกเพื่อดูภาพ>>>

เทศบาลตำบลพนมรุ้ง จัดกิจกรรม Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่”


วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพนมรุ้ง
ร่วมกับส่วนราชการ ประชาชนในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ นายชวนินทร์ 
วงศ์สถิตจิรกาล นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ในการจัดกิจกรรม Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่” กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

ดูภาพเพิ่มเติม>>>>>>

๑๒ สิงหา มหาราชินี เทศบาลตำบลพนมรุ้ง 


วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
คณะผู้บริหารและประธานสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลพนมรุ้ง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ช่วงเช้าเป็นพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ช่วงสายเป็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะและช่วงเย็นเป็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน พุ่มทอง) จุดเทียนชัยถวายพระพร..  คลิกดูภาพเพิ่มเติม >>>>>>

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ในเขตเทศบาลตำบลพนมรุ้ง
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
เทศบาลตำบลพนมรุ้ง โดยกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล
้อมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
ปศุสัตว์อำเภอเฉลิมพระเกียร
ติ
จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมกันจัดทำโครงการ
รณรง
ค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ประ
จำปี ๒๕๕๘   คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม >>>>>>

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ออกปฏิบัติภารกิจส่งน้ำ
 
จนท.งานป้องกันและบรรเทาสาธ
ารณภัย สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลพนมรุ้ง
ออกปฏิบัติภารกิจส่งน้ำเพื่
อการอุปโภคบริโภค เนื่องจากน้ำประปาที่ให้บริการ
กับประชาชนในพื้นที่ขาดแ
คลนน้ำดื่มน้ำใช้ไม่เพียงพอ ได้แก่ ชุมชนที่ 15 บ้านตะโกสิงห์ุ ชุมชนที่ 16 บ้านตะโกชุมชนที่ 17 บ้านตะโกใหญ่ ชุมชนที่ 18 บ้านตะโกพัฒนา
ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัต
ิงานจัดส่งน้ำวันละ ๔ เที่ยว เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. 
คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม >>>>>>>