Image not available
Image not available

ค้นหา

แนะนำคณะผู้บริหาร

Image not available

นายสุคนธ์ เครือบคนโท

นายกเทศมนตรีตำบลพนมรุ้ง

Image not available

นายพล เสาวพันธุ์

รองนายกเทศมนตรีตำบลพนมรุ้ง

Image not available

นายวัชรชัย สวัสดิ์รัมย์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพนมรุ้ง

Image not available

นางบังอร อ้อมวิหาร

รองนายกเทศมนตรีตำบลพนมรุ้ง

นางสาวรัตนาวดี พรมรุกชาติ

เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ

Image not available

หัวหน้าส่วนงานราชการ

Image not available

นางขวัญตา ลัทธิ

ปลัดเทศบาล

Image not available

นางสาธิยา สีหะวงษ์

รองปลัดเทศเทศบาล

Image not available
Image not available


พันจ่าตรีหญิงพูนศรี ภูชุม
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

Image not available

นายอนันท์ แสนจันทร์

ผู้อำนวยการกองช่าง

Image not available

จ่าเอกภวิศ บังอร

ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

Image not available

นางบุญรอด ศรีผดุง

ผอ.กองสวัสดิการสังคม

Image not available

นางสุรีรัตน์ รุ้งเป้า
ผู้อำนวยการกองคลัง

Image not available

Image not available

นายสมชาย อาญาเมือง

เจ้าพนักงานประปา
รก.แทน ผอ.กองการประปา

Image not available

นางทัสมาลี กิ่มผกา

หัวหน้าสำนักปลัด

ข้อมูลสภาพทั่วไป

Login Form

สถิติการเยี่ยมชม

1294788
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3253
3472
7716
1282420
8847
23171
1294788

Your IP: 35.172.224.102
Server Time: 2022-12-08 20:40:51

รายงานสภาพอากาศวันนี้

                                        สภาเทศบาล

 

 
 

นายประสาน  สันกระโทก
ประธานสภาฯ
เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๗-๘๗๙๓๙๐๔  

 
   

 

นายอำนาจ  กองแก้ว
รองประธานสภาฯ
  เบอร์โทรศัพท์  ๐๖๑-๐๖๗๗๒๘๐        

 

นายพิพัฒน์  เครือบคนโท
สมาชิกสภาฯ เขต๑
       เบอร์โทรศัพท์  ๐๙๐-๒๓๖๕๒๕๐      

นายสมชาย  อยู่สาโก
สมาชิกสภาฯ เขต๑
เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๕-๑๐๙๐๐๗๓   

นายจรัญ  จันทร์แก้ว
สมาชิกสภาฯ เขต๑
เบอร์โทรศัพท์   ๐๙๖-๓๘๑๙๗๙๐                   

นายกิตติศักดิ์  วรรณโพธิ์กลาง
สมาชิกสภาฯ เขต๑
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖-๗๙๐๑๖๑๕   

นางสุภาพ  ศรีวงศ์
สมาชิกสภาฯ เขต๑
เบอร์โทรศัพท์  ๐๙๔-๕๗๙๖๓๒๖
นายดุม  โลห์ทอง
  สมาชิกสภาฯ เขต๒
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๗-๘๗๑๖๙๘๙
นายสำราญ  ผ่องขำ
สมาชิกสภาฯ เขต๒
เบอร์โทรศัพท์  ๐๙๐-๒๒๗๘๐๙๙

นางรำไพ  ศรีอินทร์อ่อน
สมาชิกสภาฯ เขต๒
เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๔-๘๓๐๐๒๒๖
 
นายอดิศักดิ์  บานกลีบ
สมาชิกสภาฯ เขต๒
เบอร์โทรศัพท์ ิ ๐๘๙-๘๖๗๑๖๔๗
   

นายประมวน  ประจิตร
สมาชิกสภาฯ เขต๒
เบอร์โทรศัพท์  ๐๖๕-๕๗๒๖๘๔๓