Image not available
Image not available

หัวหน้าส่วนงานราชการ

Image not available

นางขวัญตา ลัทธิ

ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายก ทต.พนมรุ้ง

Image not available

นายเสน่ห์ ศรีผดุง

รองปลัดเทศเทศบาล
รก.ผอ.สาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม

Image not available

ว่าที่ ร.อ.มานะ บัตรสูงเนิน

รองปลัดเทศเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

Image not available

นายอนันต์ แสนจันทร์

ผอ.กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

Image not available

นางรวีวรรณ อาจอาสา

ผอ.กองวิชาการฯ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

Image not available

นางจินตนา วรรณโพธิ์กลาง

รักษาการ.ผอ.กองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

Image not available

นางบุญรอด ศรีผดุง

ผอ.กองสวัสดิการและสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการฯ ระดับต้น)

Image not available

นายอนันท์ แสนจันทร์

ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทน
ผอ.กองคลัง

Image not available

นายธีรพล กัลยานุกิจ นายช่างไฟฟ้า

รักษาราชการแทน ผอ.กองการประปา

Login Form

สถิติการเยี่ยมชม

986077
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
29
177
933
983861
3814
4605
986077

Your IP: 3.237.71.23
Server Time: 2020-09-24 01:44:12

รายงานสภาพอากาศวันนี้

การประเมินความเสี่ยงประจำปีของแต่ละกอง/งาน ปค.๔ (๓๐กันยายน ๒๕๖๒)
รายงานผลการสอบทานการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน ปค.๖ (๓๐กันยายน๒๕๖๒)

สรุปการดำเนินงานตามการวิเคราะห์คุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประกาศเทศบาลตำบลพนมรุ้ง เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วท้องถิ่น เทศบาลตำบลพนมรุ้ง

ประกาศเทศบาลตำบลพนมรุ้ง เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลพนมรุ้ง

ประกาศเทศบาลตำบลพนมรุ้ง เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

ข้อบังคับเทศบาลตำบลพนมรุ้ง ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการเทศบาลตำบลพนมรุ้ง

ประกาศเทศบาลตำบลพนมรุ้ง เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี

ประกาศเทศบาลตำบลพนมรุ้ง ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลพนมรุ้ง ปี ๒๕๖๒

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓รอบ ๖ เดือน(ตลุาคม๒๕๖๒-มีนาคม ๒๕๖๓)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒รอบ๑๒เดือน(ตุลาคม๒๕๖๑-กันยายน ๒๕๖๒ )
สรุปผลการร้องเรียนร้องทุกข์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๒  รอบ ๖ เดือน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๒
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปีี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปีี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๐
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
ประมวลกิจกรรมข้าราชการพลเรือน