Image not available
Image not available

แนะนำคณะผู้บริหาร

0 slides available for this slider.

หัวหน้าส่วนงานราชการ

Image not available

นางขวัญตา ลัทธิ

ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

Image not available

นายเสน่ห์ ศรีผดุง

รองปลัดเทศเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

Image not available

ว่าที่ ร.อ.มานะ บัตรสูงเนิน

รองปลัดเทศเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

Image not available

นายเทพชัย มาพิทักษ์

ผอ.กองสาธารณสุขฯ
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง)

Image not available

นายอนันต์ แสนจันทร์

ผอ.กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

Image not available

นางรวีวรรณ อาจอาสา

ผอ.กองวิชาการฯ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

Image not available

นางจินตนา วรรณโพธิ์กลาง

รักษาการ.ผอ.กองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

Image not available

นางบุญรอด ศรีผดุง

ผอ.กองสวัสดิการและสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการฯ ระดับต้น)

Image not available

นางศุภวรรณ ประสงค์ทรัพย์

ผอ.กองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)

Image not available

นายทิวา เมี้ยนมิตร

รก.ผอ.กองการประปา
(วิศวกรโยธา ชำนาญการ)

Login Form

สถิติการเยี่ยมชม

809107
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
145
135
325
807925
2903
6510
809107

Your IP: 34.204.36.101
Server Time: 2019-06-25 10:42:04

รายงานสภาพอากาศวันนี้

ประกาศเทศบาลตำบลพนมรุ้ง เรื่อง รายชื่อประชาชนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในเขตเทศบาลตำบลพนมรุ้ง 

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒ ของหน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลพนมรุ้ง


รายงานผลการสอบทานการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน  ปค.๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑


รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน แบบ ปค.๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑


รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค.๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑


หนังสือรับรองการประเมินการควบคุมภายใน แบบ ปค.๑ (ระดับหน่วยงานของรัฐ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑


รายงานผลการตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลพนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑


รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลพนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒


รายงานงบทดลองเทศบาลตำบลพนมรุ้ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เดือนมีนาคม ๒๕๖๒


รายงานงบทดลองกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งบเฉพาะกิจ (กิจการประปา) เดือนมีนาคม ๒๕๖๒

 

รายงานแสดงรายรัยรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งบเฉพาะกิจ (กิจการประปา) เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒( เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)

รายงานการจัดทำงบทดลอง และรับเงินรับ - จ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เดือนมกราคม ๒๕๖๒) งบเฉพาะกิจการ(กิจการประปา)
รายงานการจัดทำงบทดลอง และงบเงินรับ - จ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เดือนธันวาคม ๒๕๖๑) งบเฉพาะกิจการ (กิจการประปา)
รายงานการจัดทำงบทดลอง และงบรับเงิน - จ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เดือนธันวามคม๒๕๖๑) 

ประกาศรับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น ) และผู้อำนวยการกองการประปา (นักบริหารงานประปา ระดับต้น)
รายงานการจัดทำงบทดลอง และงบรับเงิน - จ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑)

รายงานการจัดทำงบทดลอง และงบรับเงิน - จ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๑)

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

รายงานการจัดทำงบทดลอง และงบเงินรับ - จ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑) งบเฉพาะกิจ (กิจการประปา)

รายงานการจัดทำงบทดลอง และงบเงินรับ - จ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๑) งบเฉพาะกิจ (กิจการประปา)

วิธีการขั้นตอนการเข้าระบบเพื่อ
กรอกแบบประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)ตามการประมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ((ITA)
ชิญชวนประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรอกแบบประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตามการประมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ((ITA) แบบ QRCORD
เชิญชวนประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรอกแบบประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) แบบ  URL
ประกาศการกำหนดปริมาณการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์  สำนักปลัดเทศบาล
ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ของทางราชการ สำนักปลัดเทศบาล