Image not available
Image not available

แนะนำคณะผู้บริหาร

0 slides available for this slider.

หัวหน้าส่วนงานราชการ

Image not available

นางขวัญตา ลัทธิ

ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายก ทต.พนมรุ้ง

Image not available

นายเสน่ห์ ศรีผดุง

รองปลัดเทศเทศบาล
รก.ผอ.สาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม

Image not available

ว่าที่ ร.อ.มานะ บัตรสูงเนิน

รองปลัดเทศเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

Image not available

นายอนันต์ แสนจันทร์

ผอ.กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

Image not available

นางรวีวรรณ อาจอาสา

ผอ.กองวิชาการฯ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

Image not available

นางจินตนา วรรณโพธิ์กลาง

รักษาการ.ผอ.กองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

Image not available

นางบุญรอด ศรีผดุง

ผอ.กองสวัสดิการและสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการฯ ระดับต้น)

Image not available

นายอนันท์ แสนจันทร์

ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทน
ผอ.กองคลัง

Image not available

นายธีรพล กัลยานุกิจ นายช่างไฟฟ้า

รักษาราชการแทน ผอ.กองการประปา

Login Form

สถิติการเยี่ยมชม

971265
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
85
163
1060
969113
635
3908
971265

Your IP: 34.204.198.244
Server Time: 2020-07-04 14:12:37

รายงานสภาพอากาศวันนี้

ช่องทางการตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ช่องทางการตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ งบเฉพาะกิจการ(กิจการประปา)เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๓ (สขร.๑) ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางนี ชัยอินทร์ ถึงแยกบ้านนางอ้วย แก้วยงกฏ
หมู่ที่ ๑๑ บ้านดอนงามพัฒนา ตำบลตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมชาย ถึง บ้านนายบุญชู 
หมู่ที่ ๑๐ บ้านบัวตะเคียน ตำบลตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสุขสำราญ ถึงบ้านนางลอย  ตรีเมฆ 
หมู่ที่ ๖ ชุมชนบ้านยาง ตำบลตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งบเฉพาะ(กิจการประปา)เดือนเมษายน๒๕๖๓
ประกาศเทศบาลตำบลพนมรุ้ง เรื่อง รายชื่อประชาชนผู้ประสบเหตุ(วาตภัย)ในเขตเทศบาลตำบลพนมรุ้ง(๑๐พฤษภาคม๒๕๖๓)
ประกาศเทศบาลตำบลพนมรุ้ง เรื่อง รายชื่อประชาชนผู้ประสบเหตุ(อัคคีภัย)ในเขตเทศบาลตำบลพนมรุ้ง (๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓)
รายงานแสดงการรับจ่าย และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบเฉพาะกิจการ(กิจการประปา) เดือนมีนาคม
ประกาศรายชื่อประชาชนผู้มาลงทะเบียนทำการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในการควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลพนมรุ้ง
งบทดลองเทศบาลตำบลพนมรุ้ง เดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ประกาศเทศบาลตำบลพนมรุ้ง เรื่อง รายชื่อประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ(อัคคีภัย) ในเขตเทศบาลตำบลพนมรุ้ง เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งบเฉพาะกิจการ (กิจการประปา) เดือนมกราคม ๒๕๖๓

ปิดประกาศร่างรูปแบบการแสดงเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและแบบรับฟังความคิิดเห็นและข้อเสนอแนะ

 
ประกาศเทศบาลตำบลพนมรุ้ง เรื่อง กำหนดเขตควบคุม เขตห้ามเผาเด็ดขาด และมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ. จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศเทศบาลตำบลพนมรุ้ง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ เทศบาลตำบลพนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
งบทดลอง เทศบาลตำบลพนมรุ้ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

รายงายแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งบเฉพาะกิจ(กิจการประปา) เดือนธันวาคม ๒๕๖๒


ประกาศเทศบาลตำบลพนมรุ้ง เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม

รายงานงบทดลองรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบเฉพาะกิจการ (กิจการประปา) เดือนตุลาคม ๒๕๖๒


ประกาศเทศบาลตำบลพนมรุ้ง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ งบเฉพาะกิจการ (กิจการประปา)


รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีวบประมาณ ๒๕๖๒ งบเฉพาะกิจการ(กิจการประปา)

รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงบเฉพาะกิจการ(กิจการปะปา)


การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒


รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒


รายงานการจัดทำงบทดลอง และงบรับเงิน - จ่ายเงินสด  เดือนกันยายน ๒๕๖๒ งบเฉพาะกิจ (กิจการประปา)

รายงานการจัดทำงบทดลอง และงบรับเงิน - จ่ายเงินสด เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ งบเฉพาะกิจการ (กิจการประปา)


รายงานงบทดลอง เทศบาลตำบลพนมรุ้ง เดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
รายงานการจัดทำงบทดลอง และงบเงินรับ - เงินสดจ่าย เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ งบเฉพาะกิจการ (กิจการประปา)
ประกาศเทศบาลตำบลพนมรุ้ง เรื่อง รายชื่อประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย) ในเขตเทศบาลตำบลพนมรุ้ง เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

รายชื่อประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน ที่ได้รับความช่วยเหลือแล้วเสร็จในเขตเทศบาลตำบลพนมรุ้ง


ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี ๒๕๖๑ (คะแนนรวม ๕ ด้าน) จังหวัดบุรีรัมย์


แจ้งรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเขตเทศบาลตำบลพนมรุ้ง วันที่ ๑๒ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ 


รายงานการจัดทำงบทดลอง และงบรับเงิน-จ่ายสุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒)งบเฉพาะกิจ (กิจการประปา)
รายงานการจัดทำงบทดลอง และงบรับเงิน-จ่ายสด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒)งบเฉพาะกิจ (กิจการประปา)

รายงานการจัดทำงบทดลอง และงบรับเงิน-จ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เดือนเมษายน ๒๕๖๒)งบเฉพาะกิจ (กิจการประปา)


ประกาศเทศบาลตำบลพนมรุ้ง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศเทศบาลตำบลพนมรุ้ง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม


ประกาศเทศบาลเทศบาลตำบลพนมรุ้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงาน

รอบประเมินครั้ง ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


ประกาศเทศบาลตำบลพนมรุ้ง  เรื่อง ขั้นตอนและช่วงเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงาน  พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง


ประกาศเทศบาลตำบลพนมรุ้ง เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี


ประกาศเทศบาลตำบลพนมรุ้ง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่ใส


ประกาศเทศบาลตำบลพนมรุ้ง เรื่อง กำหนดหลัดเกณฑ์และสมรรถนะประจำสายงาน ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ
และพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี ๒๕๖๒


ประกาศเทศบาลตำลพนมรุ้ง เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เทศบาลตำบลพนมรุ้ง  พ.ศ.๒๕๖๒


ประกาศเทศบาลตำบลพนมรุ้ง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ประกาศเทศบาลพนมรุ้ง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ประกาศเทศบาลพนมรุ้ง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม

ประกาศเทศบาลตำบลพนมรุ้ง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

ประกาศเทศบาลตำบลพนมรุ้ง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน


ประกาศเทศบาลตำบลพนมรุ้ง เรื่อง มาตรฐานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต


ประกาศเทศบาลตำบลพนมรุ้ง เรื่อง เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร


ประกาศเทศบาลตำบลพนมรุ้ง เรื่อง รายชื่อประชาชนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในเขตเทศบาลตำบลพนมรุ้ง
 

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒ ของหน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลพนมรุ้ง


รายงานผลการสอบทานการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน  ปค.๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑


รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน แบบ ปค.๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑


รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค.๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑


หนังสือรับรองการประเมินการควบคุมภายใน แบบ ปค.๑ (ระดับหน่วยงานของรัฐ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑


รายงานผลการตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลพนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑


รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลพนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒


รายงานงบทดลองเทศบาลตำบลพนมรุ้ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เดือนมีนาคม ๒๕๖๒


รายงานงบทดลองกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งบเฉพาะกิจ (กิจการประปา) เดือนมีนาคม ๒๕๖๒

 

รายงานแสดงรายรัยรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งบเฉพาะกิจ (กิจการประปา) เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒( เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)

รายงานการจัดทำงบทดลอง และรับเงินรับ - จ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เดือนมกราคม ๒๕๖๒) งบเฉพาะกิจการ(กิจการประปา)
รายงานการจัดทำงบทดลอง และงบเงินรับ - จ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เดือนธันวาคม ๒๕๖๑) งบเฉพาะกิจการ (กิจการประปา)
รายงานการจัดทำงบทดลอง และงบรับเงิน - จ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เดือนธันวามคม๒๕๖๑) 

ประกาศรับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น ) และผู้อำนวยการกองการประปา (นักบริหารงานประปา ระดับต้น)
รายงานการจัดทำงบทดลอง และงบรับเงิน - จ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑)

รายงานการจัดทำงบทดลอง และงบรับเงิน - จ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๑)

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

รายงานการจัดทำงบทดลอง และงบเงินรับ - จ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑) งบเฉพาะกิจ (กิจการประปา)

รายงานการจัดทำงบทดลอง และงบเงินรับ - จ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๑) งบเฉพาะกิจ (กิจการประปา)

วิธีการขั้นตอนการเข้าระบบเพื่อ
กรอกแบบประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)ตามการประมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ((ITA)
ชิญชวนประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรอกแบบประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตามการประมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ((ITA) แบบ QRCORD
เชิญชวนประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรอกแบบประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) แบบ  URL
ประกาศการกำหนดปริมาณการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์  สำนักปลัดเทศบาล
ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ของทางราชการ สำนักปลัดเทศบาล