Image not available
Image not available

แนะนำคณะผู้บริหาร

Image not available

นายชาญชัย ชื่นชม

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ

Image not available

นายเด่นชัย วรรณโพธิ์กลาง

รองนายกเทศมนตรีฯ

Image not available

นายพล เสาวพันธ์

รองนายกเทศมนตรีฯ

Image not available

นางบังอร อ้อมวิหาร

เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ

หัวหน้าส่วนงานราชการ

Image not available

นางขวัญตา ลัทธิ

ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

Image not available

นายเสน่ห์ ศรีผดุง

รองปลัดเทศเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

Image not available

ว่าที่ ร.อ.มานะ บัตรสูงเนิน

รองปลัดเทศเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

Image not available

นายเทพชัย มาพิทักษ์

ผอ.กองสาธารณสุขฯ
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง)

Image not available

นายอนันต์ แสนจันทร์

ผอ.กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

Image not available

นางรวีวรรณ อาจอาสา

ผอ.กองวิชาการฯ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

Image not available

นางจินตนา วรรณโพธิ์กลาง

รักษาการ.ผอ.กองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

Image not available

นางบุญรอด ศรีผดุง

ผอ.กองสวัสดิการและสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการฯ ระดับต้น)

Image not available

นางศุภวรรณ ประสงค์ทรัพย์

ผอ.กองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)

Image not available

นายทิวา เมี้ยนมิตร

รก.ผอ.กองการประปา
(วิศวกรโยธา ชำนาญการ)

Login Form

สถิติการเยี่ยมชม

731620
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
102
269
371
729135
7613
12444
731620

Your IP: 54.80.87.166
Server Time: 2018-10-22 09:26:14

รายงานสภาพอากาศวันนี้

3.  ด้านสังคม

        3.1  ชุมชน

          เทศบาลตำบลพนมรุ้งได้แบ่งชุมชนออกเป็น  18  ชุมชน  ดังนี้

          ชุมชนที่  1  ชุมชนบ้านตาเป๊ก                             ร้อยตรีวิชัย   กิ่งแก้ว         ประธานชุมชน

          ชุมชนที่  2  ชุมชนบ้านดอนหนองแหน               นายบุญลือ  นวลกระสังข์    ประธานชุม

          ชุมชนที่  3  ชุมชนบ้านดอนหนองแหนพัฒนา    นายสมปอง  ผลเกิด          ประธานชุมชน        

          ชุมชนที่  4  ชุมชนบ้านหว่าน  (1)                       นางภิญญาพัชญ์  กองแก้ว   ประธานชุมชน

          ชุมชนที่  5  ชุมชนบ้านหว่าน  (2)                       นางปัทมา  เดชวารี           ประธานชุมชน

          ชุมชนที่  6  ชุมชนบ้านโคกใหญ่                        นายชำนาญ  เสาวพันธุ์      ประธานชุมชน

          ชุมชนที่  7  ชุมชนบ้านบุหลุมปูน                       นายธวัชชัย  มูลวงศ์          ประธานชุมชน

          ชุมชนที่  8  ชุมชนบ้านยาง                                นางปิยะพร  ทองคำ          ประธานชุมชน

          ชุมชนที่  9  ชุมชนบ้านดอนไม้ไฟ                     นายลวง  อนันต์ตึก           ประธานชุมชน

          ชุมชนที่  10  ชุมชนบ้านดอนขวาง                   นายโต  ชามกระโทก         ประธานชุมชน

          ชุมชนที่  11  ชุมชนบุตาสงค์พัฒนา                 นางสายสมร  วารินกุฎ       ประธานชุมชน

          ชุมชนที่  12  ชุมชนบ้านห้วย                            นางสาวทองมาก บุตรพันธุ์   ประธานชุมชน

          ชุมชนที่  13  ชุมชนบ้านบัวตะเคียน                  นายณรงค์  อินแสวง         ประธานชุมชน

          ชุมชนที่  14  ชุมชนบ้านดอนงามพัฒนา          นายประสาน สันกระโทก   ประธานชุมชน

          ชุมชนที่  15  ชุมชนบ้านตะโกสิงห์                   นายมานพ  คลายโศก        ประธานชุมชน

          ชุมชนที่  16 ชุมชนบ้านตะโก                          นายสงวน  จัตุกูล                      ประธานชุมชน

          ชุมชนที่  17  ชุมชนบ้านตะโกใหญ่                  นางสาวทวีพร  สุขกูล        ประธานชุมชน

          ชุมชนที่  18  ชุมชนบ้านตะโกพัฒนา               นายอังคาต  พุ่มพวง          ประธานชุมชน

          3.2  ศาสนา

                   ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพนมรุ้งส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ในเขตเทศบาลตำบลพนมรุ้งมีวัดทั้งสิ้นจำนวน  5  วัด   และ  1  สำนักสงฆ์

3.3  วัฒนธรรม

          ในเขตเทศบาลตำบลพนมรุ้งมีภาษาถิ่นหลากหลายที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันทั้งภาษาถิ่นไทยนางรอง  ไทยอีสาน  เขมร  และส่วยปนอยู่บ้างเล็กน้อย  แต่แม้ว่าจะมีภาษาถิ่นไทยต่างกันแต่ก็ยังมีประเพณีและวัฒนธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  ดังนี้

 

          1.  วันขึ้นปีใหม่                                      ประมาณเดือน  มกราคม

          2.  ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง                     ประมาณเดือน  เมษายน

3.  ประเพณีสงกรานต์                          ประมาณเดือน  เมษายน

          4.  ประเพณีเข้าพรรษา                          ประมาณเดือน  กรกฎาคม

          5.  ประเพณีลอยกระทง                         ประมาณเดือน  พฤศจิกายน

          6.  ประเพณีไหว้ศาลเจ้าพ่อปราสาททอง    ประมาณเดือน  มิถุนายน 

3.4  การศึกษา

                   สถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลพนมรุ้งมีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลพนมรุ้ง  จำนวน  1  แห่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  จำนวน  4  แห่ง  และ

สังกัดกรมสามัญศึกษา  จำนวน  1  แห่ง   

3.5  สาธารณสุข

          -  ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน  4  แห่ง

-  โรงพยาบาลชุมชน  ขนาด  30  เตียง  จำนวน  1  แห่ง

-  สถานีอนามัย  จำนวน  2  แห่ง

-  เทศบาลตำบลพนมรุ้ง  จำนวน  1  แห่ง

          -  คลีนิคเอกชน  จำนวน  3  แห่ง

          -  บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่ง  ทุกสังกัดในเขตพื้นที่

                   -  แพทย์  จำนวน  3  คน                   -  ทันตแพทย์    จำนวน  1  คน

                   -  เภสัชกร  จำนวน  2  คน                 -  พยาบาลวิชาชีพ  จำนวน  29   คน                                   -  พยาบาลเทคนิค  จำนวน -คน     -  นักวิชาการ    

                   -  สาธารณสุข  จำนวน  3  คน          -  นักวิชาการสุขาภิบาล  จำนวน  -  คน

-  เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข  จำนวน  -  คน  

-  อาสาสมัครสาธารณสุข  จำนวน  223  คน