Login Form

สถิติการเยี่ยมชม

656621
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
338
253
591
654489
4220
6282
656621

Your IP: 54.159.30.26
Server Time: 2018-02-19 21:37:34

รายงานสภาพอากาศวันนี้

2.  ด้านเศรษฐกิจ

2.1  การเกษตรกรรม

                   ลักษณะการประกอบอาชีพในเขตเทศบาลตำบลพนมรุ้ง  มีดังนี้

- การเพาะปลูก ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพนมรุ้งมีการทำนาเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็

เป็นการเพาะปลูกตามฤดูกาล ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่  ข้าว  ซึ่งมีราคาผลผลิตไม่แน่นอนขึ้นลงตามราคาที่โรงสีที่รับซื้อกำหนด  ประชาชนยังไม่ค่อยได้รับความเป็นธรรมเท่าที่ควร

- การปศุสัตว์  ส่วนใหญ่จะเลี้ยงเป็ด  ไก่  ไว้สำหรับบริโภคในครัวเรือน ในเขตเทศบาลมีการเลี้ยงโค  กระบือ  บ้างเป็นบางส่วน

2.2  การพาณิชยกรรมและการบริการ

2.2.1  สถานประกอบการด้านพาณิชกรรม

          ก.  สถานบริการน้ำมัน              3      แห่ง

          ข.  ตลาดสด                            1      แห่ง

          ค.  ร้านค้าทั่วไป                    117     แห่ง

2.2.2  สถานประกอบเทศพาณิชย์

          ก.  สถานธนานุบาล                 -       แห่ง

          ข.  โรงฆ่าสัตว์                        -        แห่ง

2.2.3  สถานประกอบการด้านการบริการ

          ก.  รีสอร์ท                             4         แห่ง

          ข.  ธนาคาร                           1         แห่ง

          ค.  สถานที่จำหน่ายอาหาร ตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข  57  แห่ง

2.3  การอุตสาหกรรม

มีห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงสีไฟสหพืชผลนางรอง  หมู่ที่  9  ตำบลอีสานเขต  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์  และโรงสีข้าวขนาดเล็กประมาณ  15  แห่ง