Image not available
Image not available

แนะนำคณะผู้บริหาร

Image not available

นายชาญชัย ชื่นชม

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ

Image not available

นายเด่นชัย วรรณโพธิ์กลาง

รองนายกเทศมนตรีฯ

Image not available

นายพล เสาวพันธ์

รองนายกเทศมนตรีฯ

Image not available

นางบังอร อ้อมวิหาร

เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ

หัวหน้าส่วนงานราชการ

Image not available

นางขวัญตา ลัทธิ

ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

Image not available

นายเสน่ห์ ศรีผดุง

รองปลัดเทศเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

Image not available

ว่าที่ ร.อ.มานะ บัตรสูงเนิน

รองปลัดเทศเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

Image not available

นายเทพชัย มาพิทักษ์

ผอ.กองสาธารณสุขฯ
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง)

Image not available

นายอนันต์ แสนจันทร์

ผอ.กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

Image not available

นางรวีวรรณ อาจอาสา

ผอ.กองวิชาการฯ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

Image not available

นางจินตนา วรรณโพธิ์กลาง

รักษาการ.ผอ.กองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

Image not available

นางบุญรอด ศรีผดุง

ผอ.กองสวัสดิการและสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการฯ ระดับต้น)

Image not available

นางศุภวรรณ ประสงค์ทรัพย์

ผอ.กองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)

Image not available

นายทิวา เมี้ยนมิตร

รก.ผอ.กองการประปา
(วิศวกรโยธา ชำนาญการ)

Login Form

สถิติการเยี่ยมชม

729687
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
199
353
552
726254
5680
12444
729687

Your IP: 54.224.89.34
Server Time: 2018-10-15 18:46:01

รายงานสภาพอากาศวันนี้

2.  ด้านเศรษฐกิจ

2.1  การเกษตรกรรม

                   ลักษณะการประกอบอาชีพในเขตเทศบาลตำบลพนมรุ้ง  มีดังนี้

- การเพาะปลูก ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพนมรุ้งมีการทำนาเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็

เป็นการเพาะปลูกตามฤดูกาล ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่  ข้าว  ซึ่งมีราคาผลผลิตไม่แน่นอนขึ้นลงตามราคาที่โรงสีที่รับซื้อกำหนด  ประชาชนยังไม่ค่อยได้รับความเป็นธรรมเท่าที่ควร

- การปศุสัตว์  ส่วนใหญ่จะเลี้ยงเป็ด  ไก่  ไว้สำหรับบริโภคในครัวเรือน ในเขตเทศบาลมีการเลี้ยงโค  กระบือ  บ้างเป็นบางส่วน

2.2  การพาณิชยกรรมและการบริการ

2.2.1  สถานประกอบการด้านพาณิชกรรม

          ก.  สถานบริการน้ำมัน              3      แห่ง

          ข.  ตลาดสด                            1      แห่ง

          ค.  ร้านค้าทั่วไป                    117     แห่ง

2.2.2  สถานประกอบเทศพาณิชย์

          ก.  สถานธนานุบาล                 -       แห่ง

          ข.  โรงฆ่าสัตว์                        -        แห่ง

2.2.3  สถานประกอบการด้านการบริการ

          ก.  รีสอร์ท                             4         แห่ง

          ข.  ธนาคาร                           1         แห่ง

          ค.  สถานที่จำหน่ายอาหาร ตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข  57  แห่ง

2.3  การอุตสาหกรรม

มีห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงสีไฟสหพืชผลนางรอง  หมู่ที่  9  ตำบลอีสานเขต  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์  และโรงสีข้าวขนาดเล็กประมาณ  15  แห่ง