Login Form

สถิติการเยี่ยมชม

656596
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
313
253
566
654489
4195
6282
656596

Your IP: 54.159.30.26
Server Time: 2018-02-19 21:30:29

รายงานสภาพอากาศวันนี้

1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  การคมนาคม  การจราจร

                   การคมนาคมขนส่งในเขตเทศบาลตำบลพนมรุ้ง  ในปัจจุบันนับว่ามีความสะดวกมากขึ้น  เพราะได้มีการพัฒนาถนนหนทางภายในเขตเทศบาล  ทำให้มีการติดต่อระหว่างชุมชนสะดวกขึ้น

นอกจากนี้ยังเป็นเส้นทางเชื่อมผ่านสู่ภาคอีสานและภาคตะวันออกได้อีกด้วย  โดยมีรถโดยสารประจำทางจำนวน  4  สาย

     -พนมรุ้ง   –กรุงเทพฯ

                             -กรุงเทพฯ –  สุรินทร์  –  อุบลราชธานี

                             -บุรีรัมย์  –จันทบุรี

                             -พนมรุ้ง  –นางรอง

1.2  การประปา

                ระบบประปาในเขตเทศบาลตำบลพนมรุ้งดำเนินการโดยระบบประปาหมู่บ้าน  และมีประปาที่เทศบาลตำบลพนมรุ้งรับผิดชอบจำนวน  13  แห่ง  จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาประมาณ  1,115  ครัวเรือน  ผลิตน้ำประปาได้ประมาณวันละ  1,872  ลบ.ม. ต่อวัน  และใช้น้ำประปาเฉลี่ยประมาณ  1,115  ลบ.ม.  ต่อวัน  โดยมีแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาจำนวน  13  แห่ง    มีแหล่งน้ำดิบสำรองจำนวน  -  แห่ง

1.3  ไฟฟ้า

                   สำหรับการให้บริการประชาชนด้านการไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลพนมรุ้ง  มีจำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  3,150  แห่ง  พื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้าร้อยละ  99.70 %  ของพื้นที่ทั้งหมด  มีไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่าง)  จำนวน  748  จุด  ครอบคลุมถนน  90  สาย

1.4  การสื่อสาร

                   เทศบาลตำบลพนมรุ้งมีระบบการสื่อสารโทรคมนาคมในเขตพื้นที่  ดังนี้

                             -  โทรศัพท์ส่วนบุคคลในพื้นที่   193  เลขหมาย

                             -  โทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่  30  เลขหมาย

                             -  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขเอกชนตั้งอยู่เลขที่  90  หมู่ที่  2  ตำบลตาเป๊ก  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย์

                             -  มีหน่วยงานที่มีเครือข่ายวิทยุสื่อสารในพื้นที่    2   แห่ง

                             -  มีระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการครอบคลุมร้อยละ 80ของพื้นที่

2.  ด้านเศรษฐกิจ

2.1  การเกษตรกรรม

                   ลักษณะการประกอบอาชีพในเขตเทศบาลตำบลพนมรุ้ง  มีดังนี้

- การเพาะปลูก ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพนมรุ้งมีการทำนาเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็

เป็นการเพาะปลูกตามฤดูกาล ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่  ข้าว  ซึ่งมีราคาผลผลิตไม่แน่นอนขึ้นลงตามราคาที่โรงสีที่รับซื้อกำหนด  ประชาชนยังไม่ค่อยได้รับความเป็นธรรมเท่าที่ควร

- การปศุสัตว์  ส่วนใหญ่จะเลี้ยงเป็ด  ไก่  ไว้สำหรับบริโภคในครัวเรือน ในเขตเทศบาลมีการเลี้ยงโค  กระบือ  บ้างเป็นบางส่วน

2.2  การพาณิชยกรรมและการบริการ

2.2.1  สถานประกอบการด้านพาณิชกรรม

          ก.  สถานบริการน้ำมัน              3       แห่ง

          ข.  ตลาดสด                            1       แห่ง

          ค.  ร้านค้าทั่วไป                    117     แห่ง

2.2.2  สถานประกอบเทศพาณิชย์

          ก.  สถานธนานุบาล                 -       แห่ง

          ข.  โรงฆ่าสัตว์                         -       แห่ง

2.2.3  สถานประกอบการด้านการบริการ

          ก.  รีสอร์ท                             4        แห่ง

          ข.  ธนาคาร                           1        แห่ง

          ค.  สถานที่จำหน่ายอาหาร ตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข  57  แห่ง

2.3  การอุตสาหกรรม

มีห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงสีไฟสหพืชผลนางรอง  หมู่ที่  9  ตำบลอีสานเขต  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์  และโรงสีข้าวขนาดเล็กประมาณ  15  แห่ง