Image not available
Image not available

แนะนำคณะผู้บริหาร

Image not available

นายชาญชัย ชื่นชม

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ

Image not available

นายเด่นชัย วรรณโพธิ์กลาง

รองนายกเทศมนตรีฯ

Image not available

นายพล เสาวพันธ์

รองนายกเทศมนตรีฯ

Image not available

นางบังอร อ้อมวิหาร

เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ

หัวหน้าส่วนงานราชการ

Image not available

นางขวัญตา ลัทธิ

ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

Image not available

นายเสน่ห์ ศรีผดุง

รองปลัดเทศเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

Image not available

ว่าที่ ร.อ.มานะ บัตรสูงเนิน

รองปลัดเทศเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

Image not available

นายเทพชัย มาพิทักษ์

ผอ.กองสาธารณสุขฯ
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง)

Image not available

นายอนันต์ แสนจันทร์

ผอ.กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

Image not available

นางรวีวรรณ อาจอาสา

ผอ.กองวิชาการฯ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

Image not available

นางจินตนา วรรณโพธิ์กลาง

รักษาการ.ผอ.กองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

Image not available

นางบุญรอด ศรีผดุง

ผอ.กองสวัสดิการและสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการฯ ระดับต้น)

Image not available

นางศุภวรรณ ประสงค์ทรัพย์

ผอ.กองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)

Image not available

นายทิวา เมี้ยนมิตร

รก.ผอ.กองการประปา
(วิศวกรโยธา ชำนาญการ)

Login Form

สถิติการเยี่ยมชม

729719
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
231
353
584
726254
5712
12444
729719

Your IP: 54.224.89.34
Server Time: 2018-10-15 19:03:51

รายงานสภาพอากาศวันนี้

1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  การคมนาคม  การจราจร

                   การคมนาคมขนส่งในเขตเทศบาลตำบลพนมรุ้ง  ในปัจจุบันนับว่ามีความสะดวกมากขึ้น  เพราะได้มีการพัฒนาถนนหนทางภายในเขตเทศบาล  ทำให้มีการติดต่อระหว่างชุมชนสะดวกขึ้น

นอกจากนี้ยังเป็นเส้นทางเชื่อมผ่านสู่ภาคอีสานและภาคตะวันออกได้อีกด้วย  โดยมีรถโดยสารประจำทางจำนวน  4  สาย

     -พนมรุ้ง   –กรุงเทพฯ

                             -กรุงเทพฯ –  สุรินทร์  –  อุบลราชธานี

                             -บุรีรัมย์  –จันทบุรี

                             -พนมรุ้ง  –นางรอง

1.2  การประปา

                ระบบประปาในเขตเทศบาลตำบลพนมรุ้งดำเนินการโดยระบบประปาหมู่บ้าน  และมีประปาที่เทศบาลตำบลพนมรุ้งรับผิดชอบจำนวน  13  แห่ง  จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาประมาณ  1,115  ครัวเรือน  ผลิตน้ำประปาได้ประมาณวันละ  1,872  ลบ.ม. ต่อวัน  และใช้น้ำประปาเฉลี่ยประมาณ  1,115  ลบ.ม.  ต่อวัน  โดยมีแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาจำนวน  13  แห่ง    มีแหล่งน้ำดิบสำรองจำนวน  -  แห่ง

1.3  ไฟฟ้า

                   สำหรับการให้บริการประชาชนด้านการไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลพนมรุ้ง  มีจำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  3,150  แห่ง  พื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้าร้อยละ  99.70 %  ของพื้นที่ทั้งหมด  มีไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่าง)  จำนวน  748  จุด  ครอบคลุมถนน  90  สาย

1.4  การสื่อสาร

                   เทศบาลตำบลพนมรุ้งมีระบบการสื่อสารโทรคมนาคมในเขตพื้นที่  ดังนี้

                             -  โทรศัพท์ส่วนบุคคลในพื้นที่   193  เลขหมาย

                             -  โทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่  30  เลขหมาย

                             -  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขเอกชนตั้งอยู่เลขที่  90  หมู่ที่  2  ตำบลตาเป๊ก  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย์

                             -  มีหน่วยงานที่มีเครือข่ายวิทยุสื่อสารในพื้นที่    2   แห่ง

                             -  มีระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการครอบคลุมร้อยละ 80ของพื้นที่

2.  ด้านเศรษฐกิจ

2.1  การเกษตรกรรม

                   ลักษณะการประกอบอาชีพในเขตเทศบาลตำบลพนมรุ้ง  มีดังนี้

- การเพาะปลูก ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพนมรุ้งมีการทำนาเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็

เป็นการเพาะปลูกตามฤดูกาล ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่  ข้าว  ซึ่งมีราคาผลผลิตไม่แน่นอนขึ้นลงตามราคาที่โรงสีที่รับซื้อกำหนด  ประชาชนยังไม่ค่อยได้รับความเป็นธรรมเท่าที่ควร

- การปศุสัตว์  ส่วนใหญ่จะเลี้ยงเป็ด  ไก่  ไว้สำหรับบริโภคในครัวเรือน ในเขตเทศบาลมีการเลี้ยงโค  กระบือ  บ้างเป็นบางส่วน

2.2  การพาณิชยกรรมและการบริการ

2.2.1  สถานประกอบการด้านพาณิชกรรม

          ก.  สถานบริการน้ำมัน              3       แห่ง

          ข.  ตลาดสด                            1       แห่ง

          ค.  ร้านค้าทั่วไป                    117     แห่ง

2.2.2  สถานประกอบเทศพาณิชย์

          ก.  สถานธนานุบาล                 -       แห่ง

          ข.  โรงฆ่าสัตว์                         -       แห่ง

2.2.3  สถานประกอบการด้านการบริการ

          ก.  รีสอร์ท                             4        แห่ง

          ข.  ธนาคาร                           1        แห่ง

          ค.  สถานที่จำหน่ายอาหาร ตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข  57  แห่ง

2.3  การอุตสาหกรรม

มีห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงสีไฟสหพืชผลนางรอง  หมู่ที่  9  ตำบลอีสานเขต  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์  และโรงสีข้าวขนาดเล็กประมาณ  15  แห่ง