Image not available
Image not available

หัวหน้าส่วนงานราชการ

Image not available

นางขวัญตา ลัทธิ

ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายก ทต.พนมรุ้ง

Image not available

นายเสน่ห์ ศรีผดุง

รองปลัดเทศเทศบาล
รก.ผอ.สาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม

Image not available

ว่าที่ ร.อ.มานะ บัตรสูงเนิน

รองปลัดเทศเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

Image not available

นายอนันต์ แสนจันทร์

ผอ.กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

Image not available

นางรวีวรรณ อาจอาสา

ผอ.กองวิชาการฯ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

Image not available

นางจินตนา วรรณโพธิ์กลาง

รักษาการ.ผอ.กองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

Image not available

นางบุญรอด ศรีผดุง

ผอ.กองสวัสดิการและสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการฯ ระดับต้น)

Image not available

นายอนันท์ แสนจันทร์

ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทน
ผอ.กองคลัง

Image not available

นายธีรพล กัลยานุกิจ นายช่างไฟฟ้า

รักษาราชการแทน ผอ.กองการประปา

Login Form

สถิติการเยี่ยมชม

986104
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
56
177
960
983861
3841
4605
986104

Your IP: 3.237.71.23
Server Time: 2020-09-24 03:09:54

รายงานสภาพอากาศวันนี้

 

 

 
 

 นางทัศมาลี กิ่มผกา
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น)

 

นางรุ่งสุดา  ชาติวารินทร์
   นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

พันจ่าเอกศักดิ์ดา   พูนสวัสดิ์
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

นางสาวสรชา  ดาพันธะ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ปฏิบัติการ

นางวารี  เทียนทอง
   นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นางสาวนงนุช  ลอแท
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชำนาญการ

นายภูกฤษ  เทียนทอง
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

 

นางสาวนัชชา  วงศ์ยะลา
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นายสุภัทรชัย พสุรัตน์ 
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน