Image not available
Image not available

ค้นหา

แนะนำคณะผู้บริหาร

Image not available

นายสุคนธ์ เครือบคนโท

นายกเทศมนตรีตำบลพนมรุ้ง

Image not available

นายพล เสาวพันธุ์

รองนายกเทศมนตรีตำบลพนมรุ้ง

Image not available

นายวัชรชัย สวัสดิ์รัมย์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพนมรุ้ง

Image not available

นางบังอร อ้อมวิหาร

รองนายกเทศมนตรีตำบลพนมรุ้ง

นางสาวรัตนาวดี พรมรุกชาติ

เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ

Image not available

หัวหน้าส่วนงานราชการ

Image not available

นางขวัญตา ลัทธิ

ปลัดเทศบาล

Image not available

นายเสน่ห์ ศรีผดุง

รองปลัดเทศบาล

Image not available
Image not available


พันจ่าตรีหญิงพูนศรี ภูชุม
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

Image not available

นายอนันท์ แสนจันทร์

ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)

Image not available

นางรวีวรรณ อาจอาสา

ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

Image not available

นางจินตนา วรรณโพธิ์กลาง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

Image not available

นางบุญรอด ศรีผดุง

ผอ.กองสวัสดิการและสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการฯ ระดับต้น)

Image not available

นางสุรีรัตน์ รุ้งเป้า
ผู้อำนวยการกองคลัง

Image not available

Image not available

นายทิวา เมี้ยนมิตร

วิศวกรโยธา
รก.แทน ผอ.กองการประปา

ข้อมูลสภาพทั่วไป

Login Form

สถิติการเยี่ยมชม

1187267
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
504
206
922
1184792
7076
9106
1187267

Your IP: 3.238.24.209
Server Time: 2022-06-28 22:28:42

รายงานสภาพอากาศวันนี้

 

 

 
 

 นางทัศมาลี กิ่มผกา
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น)
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๗-๘๗๕๖๗๗๑

 

นางรุ่งสุดา  ชาติวารินทร์
   นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๕-๔๔๓๗๒๑๘

พันจ่าเอกศักดิ์ดา   พูนสวัสดิ์
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙-๔๐๔๔๔๐๐

นางสาวสรชา  ดาพันธะ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ ๐๖๔-๑๔๒๘๘๖๖

นางวารี  เทียนทอง
   นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๑-๘๓๕๕๗๕๑

นางสาวนงนุช  ลอแท
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๔-๓๔๔๐๘๗๐

นายภูกฤษ  เทียนทอง
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๕-๐๑๗๔๓๑๒

นางสาวนัชชา  วงศ์ยะลา
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๙-๒๐๑๙๙๐๖

นายสุภัทรชัย พสุรัตน์ 
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๓-๑๒๗๕๕๙๗

นางชุรดา เทียนทอง
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๘-๑๐๔๒๕๔๐

นางสาวจิรภิญญา  เทพาลุน
นิติกร ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๗-๕๑๕๕๔๔๒