• qxio-ios-worldวิสัยทัศน์

เป็นสังคมเข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจชุมชน

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบ้านเมืองน่าอยู่

มุ่งสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม

พร้อมการให้บริการที่เป็นเลิศ

  • qxio-ios-worldพันธกิจ
    1. ทำบ้านเมืองให้น่าอยู่โดยพัฒนาระบบ สาธารณูปโภคและสาธารณูประการให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและมีส่วนร่วมของประชาชน
    2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีทั้งด้านอนามัยที่ดี การช่วยเหลือสงเคราะห์ การประกอบอาชีพและด้านสิ่งแวดล้อม
    3. ส่งเสริมการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ การศึกษา นันทนาการ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่งดงาม
    4. ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว