• qxio-ios-worldสภาพทั่วไป

เทศบาลตำบลพนมรุ้ง มีพื้นที่ทั้งหมด ๔๓.๖๕ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหทด ๒ ตำบล ๑๕ หมู่บ้าน ๑๘ ชุมชน ดังนี้


๑.ตำบลตาเป็ก จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน
๑.บ้านตาเป๊ก หมู่ที่ ๑
๒. บ้านดอนหนองแหน หมู่ที่ ๒
๓.บ้านดอนหนองแหนพัฒนา หมู่ที่ ๓
๔.บ้านหว่าน หมู่ที่ ๔
๕.บ้านโคกกใหญ่ หมู่ที่ ๕
๖.บ้านยาง หมู่ที่ ๖
๗.บ้านดอนไม้ไฟ หมู่ ๗
๘.บ้านดอนขวาง หมู่ที่ ๘
๙.บ้านห้วย หมู่ที่ ๙
๑๐.บ้านบัวตะเคียน หมู่ที่ ๑๐
๑๑.บ้านดอนงามพัฒนา หมู่ที่ ๑๑

๒.ตำบลอีสาน จำวน ๔ ชุมชน
๑.บ้านตะโกสิงห์ หมู่ที่ ๙
๒.บ้านตะโก หมู่ที่ ๑๐
๓.บ้านตะโกใหญ่ หมู่ที่ ๑๑
๔.บ้านตะโกพัฒนา หมู่ที่ ๑

มีอาณาเขตติดต่อ พื้นที่ดังนี้

  • ทิศใต้ ติดกับ เทศบาลตำบลยายแย้ม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
  • ทิศตะวันตก ติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
  • ทิศเหนือ ติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
  • ทิศตะวันออก ติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์