• qxio-ios-worldสภาพเศรษฐกิจและสังคม

บริการด้านการศึกษา

ในเขตเทศบาลตำบลพนมรุ้ง
๑.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน สังกัดเทศบาลตำบลพนมรุ้ง จำนวน ๑ แห่ง
๒. โรงเรียน สังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๔ แห่ง
๓.โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลพนมรุ้ง จำนวน ๑ แห่ง
๔.ศูนย์การศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย จำนวน ๑ แห่ง
๕.โรงเรียนเอกชน จำนวน ๑ แห่ง

การบริการด้านสาธารณสุข
๑.โรงพยาบาล จำนวน ๑ แห่ง
๒.คลีนิกเอกชน จำนวน ๓ แห่ง
๓.ร้านขายยา จำนวน ๓ แห่ง
๔.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๑ แห่ง
๕.สำนักงานสาธารณสุข จำนวน ๑ แห่ง


การบริการด้านเศรษฐกิจ
๑.สถานีบริการน้ำมัน จำนวน ๓ แห่ง
๒.ตลาดสด จำนวน ๑ แห่ง
๓.ร้านสะดวกซื้อ จำนวน ๖ แห่ง
๔.โรงสี จำนวน ๑ แห่ง