• qxio-gear-bอำนาจหน้าที่กองการประปา
กองการประปา มีอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้คือ

1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านการให้บริการน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค บริโภค และป้องอัคคีภัย

2. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรน้ำ ด้วยความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น

3. การบริหารงานบุคคล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอน
การกระจายอำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

4. การบริหารงบประมาณประจำปีของกองการประปา

5. การกำหนดนโยบายตามแผนงานผลิตน้ำประปาการให้บริการ การประปาเทศบาลให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

โดยการแบ่งส่วนราชการภายในกองการประปาออกเป็น 4 ฝ่าย

 
1. งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1.1 ควบคุมดูแลด้านสารบรรณ

1.2 งานประชาสัมพันธ์และรับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับการใช้น้ำประปา

1.3 งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

1.4 งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และขอรับบำเหน็จบำนาญ

1.5 ควบคุมวันลาของพนักงานจ้าง / ลูกจ้าง

 
2. ฝ่ายผลิตและบริการ จัดแบ่งกลุ่มงานในการบริการจัดการ ดังนี้
      2.1 งานผลิต มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

2.1.1 งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

2.1.2 งานสูบกรองน้ำแรงสูง-แรงต่ำ งานกรองน้ำ จ่ายสารเคมี

2.1.3 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องๆไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการประปา

2.1.4 งานตรวจแก้ไขแรงดันน้ำและระบายน้ำตะกอนในเส้นท่อน้ำประปา

2.1.5 งานเตรียมน้ำสำรองไว้เพื่อการดับเพลิง

 
      2.2 งานจำหน่ายและบริการ

2.2.1 งานสำรวจแนวผังแนวท่องานบำรุงรักษาซ่อมแซมท่อน้ำประปา

2.2.2 งานติดติดและติดตั้งมาตรวัดน้ำตลอดจนดำเนินการตามกฎหมายผู้ลักลอบใช้น้ำ

2.2.3 งานจ่ายน้ำประปาและจ่ายน้ำเพื่อช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย

2.2.4 งานตรวจรักษาท่อดับเพลิง

2.2.5 งานมาตรวัดน้ำ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

2.2.6 งานการอ่านมาตรวัดน้ำและลงหน่วยน้ำ

2.2.7 งานตรวจสอบและทดลองความเที่ยงตรงของมาตรวัดน้ำ

2.2.8 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมมาตรวัดน้ำ ตลอดจนการงดจ่ายน้ำประปา

2.2.9 งานทะเบียนมาตรวัดน้ำ

 
3. ฝ่ายติดตั้งและซ่อมบำรุง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

3.1 งานเขียนแบบ ออกแบบ ประมาณการ ระบบผลิต ระบบท่อจำหน่ายท่อส่งน้ำ

3.2 งานควบคุมการติดตั้ง ดูแลรักษาระบบ ปรับปรุงระบบผลิต

3.3 ประสานงานการก่อสร้างระบบที่เกี่ยวกับระบบประปา

 
4. ฝ่ายการเงินและบัญชี จัดแบ่งกลุ่มงานในการบริหารจัดการ ดังนี้
      4.1 งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

4.1.1 จัดทำงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา

4.1.2 งานรับเงิน จ่ายเงิน ตรวจเงิน และเก็บรักษาเงินของกองการประปา

4.1.3 งานตรวจฏีกาเบิกเงินและจ่ายเงิน

4.1.4 งานจัดทำบัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภท และประมาณการรายรับ รายจ่าย

 
      4.2 งานจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

4.2.1 งานกรอกรายการในใบเสร็จรับเงินและจัดเก็บเงินจากผู้ใช้น้ำประปา

4.2.2 งานจัดทำบัญชีประจำตัวผู้เก็บเงินและบัญชีรายชื่อลูกหนี้

4.2.3 งานจัดทำงบบัญชีลูกหนี้ประจำเดือนและงบบัญชี

4.2.4 งานเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระ

 
      4.3 งานพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

4.3.1 งานจัดซื้อและจัดจ้างพัสดุของกองการประปา

4.3.2 งานเบิก-จ่ายพัสดุ และลงบัญชีรายจ่ายประจำวัน

4.3.3 งานควบคุมทะเบียนพัสดุและทรัพย์สินของกองการประปา

4.3.4 งานเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน