• qxio-gear-bอำนาจหน้าที่กองการศึกษา

 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้

1 งานส่งเสริมการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
 • งานข้อมูลการศึกษา
 • งานวิชาการและส่งเสริมการศึกษา
 • งานประสานกิจกรรมการศึกษา
 • การพัฒนาระบบการศึกษาในท้องถิ่น
 • งานติดตามและประเมินผล
2 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
 • งานข้อมูลการพัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
 • งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
 • งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
3 งานส่งเสริมการศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
 • งานส่งเสริมและสนับสนุนศาสนากิจและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณีของไทยและท้องถิ่น
 • งานส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีของไทยและท้องถิ่น
4 งานสันทนาการและการกีฬา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
 • งานการสันทนาการ
 • งานส่งเสริมการกีฬา