• qxio-gear-bอำนาจหน้าที่กองคลัง

กองคลัง
โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน  การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุเทศบาลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน  ดังนี้

๒.๑ ฝ่ายบริหารงานคลัง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุม กำกับดูแลและอำนวยการการดำเนินงานของงานต่าง ๆ ดังนี้
๑)  งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

(๑)  งานการเงินและบัญชี การรวบรวมรายละเอียดและดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณของส่วนราชการ
(๒)  งานตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท ลงบัญชีและทำรายงานทางการเงิน
(๓)  งานวิเคราะห์งบประมาณและงานจัดทำงบดุล งบแสดงฐานะทางการเงิน
(๔)  งานการรายงานสถิติการคลัง
(๕)  งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
(๖)  งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
(๗)  งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐาน ใบสำคัญคู่จ่าย
(๘)  งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท 
(๙)  งานสารบรรณ งานจัดทำคำสั่งและประกาศ งานสวัสดิการของกอง/ฝ่ายการติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
(๑๐) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

 
๒.๒ ฝ่ายพัฒนารายได้ โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุม กำกับดูแลและอำนวยการการดำเนินงานของงานต่าง ๆ ดังนี้
๑)  งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ     

(๑)  งานจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าต่างๆ และรายได้อื่นของเทศบาล
(๒)  งานตรวจรับและแสดงรายการคำร้องหรือคำขอของผู้เสียภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
(๓)  งานเร่งรัดหนี้สิน 
(๔)  งานสำรวจตรวจสอบและประเมินภาษี
(๕)  งานดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี
(๖)  งานเก็บรักษาและนำส่งเงิน
(๗)  งานศึกษาและเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บรายได้
(๘)  งานทะเบียนและรายการต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษีและรายได้อื่น รวมทั้งเก็บรักษาหลักฐานการเสียภาษี
(๙)  งานเกี่ยวกับการตีราคากลางของที่ดิน การประเมินและปรับปรุงเสนอแนะกำหนดค่ารายปีในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่
(๑๐) งานจัดทำประกาศการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน
(๑๑) งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี
(๑๒) งานลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีบำรุงท้องที่, ภาษีป้าย , ค่าธรรมเนียม , ใบอนุญาตและรายได้อื่นของเทศบาลทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณในทะเบียนผลประโยชน์และในทะเบียนที่เกี่ยวข้อง
(๑๓) งานรับผิดชอบเกี่ยวกับงานกิจการพาณิชย์ของเทศบาล 
(๑๔) งานจัดทำทะเบียนคุมค่าเช่าอาคารพาณิชย์และจัดเก็บเงินค่าเช่าให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ติดตามลูกหนี้ที่ค้างชำระ    
(๑๕) งานแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องที่
(๑๖) งานตรวจสอบภาคสนาม งานตรวจสอบลงรหัสประจำแปลงที่ดิน จัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
(๑๗) งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ผท.๑)  งานตรวจสอบรหัส  ชื่อเจ้าของทรัพย์สินและรหัสผู้ชำระภาษี (ผท.๔ และ ผท.๕)
(๑๘)  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมายต่างๆ


๒.๓ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุม กำกับดูแลและอำนวยการการดำเนินงานของงานต่าง ๆ ดังนี้
๑)  งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

(๑)  งานจัดทำทะเบียนคุมวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของเทศบาล
(๒)  งานทะเบียนรับ – ส่งหนังสือภายนอก - ภายใน
(๓)  งานเก็บหนังสือราชการ
(๔)  งานจัดทำคำสั่งและประกาศ งานสวัสดิการของกองหรือฝ่าย
(๕)  งานติดต่อประสานงานส่วนราชการภายนอก และงานประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
(๖)  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 ๒)  งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

(๑)  งานการซื้อและการจ้าง
(๒)  งานการซ่อมและบำรุงรักษา
(๓)  งานการจัดทำทะเบียนและพัสดุ การทำบัญชี การทำสัญญา
(๔)  งานการตรวจสอบ การรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ เกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่ายพัสดุรวมถึงการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินทุกประเภท 
(๕)  การจัดทำทะเบียนคุม การเก็บรักษา  การซ่อมแซมและบำรุงรักษา     
(๖)  การแทงจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด ซ่อมพัสดุครุภัณฑ์ ร่างสัญญาซื้อ  สัญญาจ้าง การต่ออายุสัญญาและการเปลี่ยนแปลง สัญญาซื้อหรือสัญญาจ้างพัสดุ ตรวจรับ
(๗)  จัดทำทะเบียน เบิกจ่ายพัสดุ
(๘)  งานการจำหน่ายพัสดุ
(๙)  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย