• qxio-gear-bอำนาจหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 

          มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ว่าด้วยวิชาการและแผนงานพร้อมทั้งกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง  ศึกษาวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ ปรับปรุงรูปแบบการจัดระบบการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ การเผยแพร่วิชาการ  การประชาสัมพันธ์ การวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการตามตามประเมินผลการดำเนินงาตามแผนและโครงการต่างๆ   การจัดทำงบประมาณของหน่วยงาน การให้ความเห็นทางวิชาการและตอบข้อหารือปัญหาการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การสอบสวน การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์หรืออุทธรณ์

การบริหารงาน

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ประกอบด้วยโครงสร้าง 3 ฝ่าย คือ 

 
1.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • งานจัดทำงบประมาณ
2.ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
 • งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
 • งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น
   · งานสถิติและสารสนเทศ
3.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานธุรการ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
 
     ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ แบ่งออกเป็น 2 งาน คือ
 
1. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
 • จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
 • จัดทำแผนพัฒนาสามปี เป็นการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
 • จัดทำแผนพัฒนาสามปี (เพิ่มเติม) เป็นการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
 • จัดทำแผนการดำเนินงาน เป็นการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
 • ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมาบตาพุด เป็นการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
 • จัดวางระบบควบคุมภายในและการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลเมืองมาบตาพุด เป็นการดำเนินงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544
 • ตรวจสอบ  วิเคราะห์  กลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  แผนการดำเนินงานประจำปี  และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี
 • วิเคราะห์  ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของสถานะการคลังเพื่อการลงทุนและใช้ประกอบจัดลำดับความสำคัญ  ของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในแผนพัฒนา   เทศบาล
 • ทบทวน/ปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

2. งานจัดทำงบประมาณ   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

 • จัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีให้หน่วยงานต่างๆทราบและดำเนินการ
 • รวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ
 • สนอแนะและให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ
 • จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
 • ศึกษาหลักฐานรายได้ใหม่ๆของเทศบาล
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  แบ่งออกเป็น 2 งาน คือ
 
1. งานบริการและเผยแพร่วิชาการ   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ ของเทศบาล
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลระบบเครือข่าย
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานรับเรื่องและประสานงานเกี่ยวกับการแนะนำ/ร้องเรียนผ่าน  webboard  ทางเว็บไซต์ของเทศบาล
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณของงานบริการและเผยแพร่วิชาการ
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การติดต่อประสานงาน ให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ตอบปัญหาชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
 • เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมสู่สาธารณชนและสื่อต่างๆ
 • ปิดประกาศ
 • ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
 • บันทึกภาพกิจกรรม
 • จัดรายการเสียงไร้สายและรายการวิทยุ
 • จัดทำวีดิทัศน์แสดงผลงานความก้าวหน้าของเทศบาล
 • จัดทำแผ่นพับแนะนำเทศบาล  วารสารและรายงานกิจการประจำปี
 • จักทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม
 • จัดบอร์ดภาพกิจกรรม/วันสำคัญ
 • บริการประชาชนที่มาขอรับบริการดูกล้องวงจรปิดของเทศบาลในส่วนที่รับผิดชอบ
 • ให้คำแนะนำติดต่อ – สอบถามกับผู้มาติดต่อราชการ
   
 

3. งานสถิติและสารสนเทศ

 1. งานบริการระบบสารสนเทศของเทศบาลผ่านเครือข่าย ทั้งกรณีเครือข่ายภายใน (Intranet) และเครือข่ายภายนอก (Internet) ซึ่งอาจเป็นในรูปแบบ WebPage  หรือฐานข้อมูล (Database) รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 2. งานแนะนำการใช้งานอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการ นำเสนอสารสนเทศ
 3. งานสืบค้นข้อมูล ข่าวสาร ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล จากอินเทอร์เน็ต  เสนอคณะผู้บริหาร
 4. งานวางแผนการบริการอินเทอร์เน็ต แก่ประชาชน
 5. งานบริหาร ติดตามเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์  ทางเว็บไซต์ของเทศบาล
 6. งานด้านประชาสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ติดต่อขอรับบริการสารสนเทศ
 7. งานวิเคราะห์ปัญหา และทดสอบระบบโปรแกรมที่ใช้ภายในระบบงานเทศบาล เพื่อการเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้และดัดแปลงให้เหมาะสมกับระบบงาน
 8. งานประสานและบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
 9. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป แบ่งออกเป็น 1 งาน คือ
 
1. งานธุรการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
 • การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ จัดซื้อ จัดจ้าง
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำฎีกา เบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงิน
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลการซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ
 • สนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง