• qxio-gear-bอำนาจหน้าที่กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

        กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การจัดให้มีการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น และงานกิจกรรมชุมชน การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม งานสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาชุมชน
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงงานตามภารกิจถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งหน่วยงานและหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

 
การบริหารงาน
 
     กองสวัสดิการสังคม ประกอบด้วยโครงสร้าง 3 ฝ่าย  คือ
 
1. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
 • งานสังคมสงเคราะห์
2. ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการชุมชน
 • งานส่งเสริมสวัสดิการชุมชน
3. ฝ่ายพัฒนาชุมชน
 • งานพัฒนาชุมชน
 • งานชุมชนเมือง
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
 
    งานธุรการ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ งานธุรการของกองสวัสดิการสังคม ดังนี้
 • งานสารบรรณ
 • งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงาน และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
 • งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม
 • งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับการประชุม
 • งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
 • งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
 • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
 • งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและการให้บำเหน็จกรณีพิเศษแก่พนักงานและลูกจ้าง
 • งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แบ่งออกเป็น 1 งาน คือ
 
- งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
 • งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลนไร้ที่พึ่ง
 • งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ
 • งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ
 • งานสงเคราะห์ครอบครัว และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว
 • งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน
 • งานสำรวจสภาพปัญหาสังคมต่างๆ
 • งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสังคมสงเคราะห์หญิงบางประเภท
 • งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสังคมสงเคราะห์
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการชุมชน แบ่งออกเป็น 1 งาน คือ
 
- งานส่งเสริมสวัสดิการชุมชน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
 • สงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ
 • สงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อนจรจัด ถูกทอดทิ้ง
 • สงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมองและปัญญา
 • ให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนทางด้านอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน อาหารกลางวัน ทุนการศึกษา ฯลฯ
 • ส่งเสริมสวัสดิการสังคมเด็กและเยาวชน ได้แก่ การสอดส่อง ดูแล และช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่สมแก่วัย
 • ประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน
 • ให้คำปรึกษา แนะนำแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่างๆ
 • ส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท
 • ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี
 • ประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมกิจการสตรี
 • ให้คำปรึกษา แนะนำสตรีที่มีปัญหาในด้านต่างๆ 
 • สงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลนไร้ที่พึ่ง
 • สงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ 
 • สงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว
 • สำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่างๆ
 • ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์
 • การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายแต่งตั้ง
 • การเข้าร่วมประชุมกำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน
 • การพิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงาน
 • ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินัจฉัยสังการ ควบคุมตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไขติดตามประเมินผล
 • แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ทั้งในด้านการบริหาร ทั่วไป งานธุรการ การบริหารงานบุคคล การเงิน การบัญชี การจ้าง การพัสดุ งานแผนและระบบสารสนเทศ งานวิชาการ และอื่นๆ
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายพัฒนาชุมชน แบ่งออกเป็น 2 งาน คือ
 
1. งานพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
 • การเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน จัดตั้งชุมชนใหม่ และจัดระเบียบชุมชน
 • การส่งเสริมอาชีพเสริม สร้างรายได้แก่ประชาชน
 • การดูแลการบริหารการจัดการกองทุนเมือง และโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน และชุมชน
 • ประสานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน
 • การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • การพัฒนาชุมชน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัยสุขาภิบาล และบำรุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ตรวจสอบความถูกต้องของขอบเขตชุมชน จำนวนครัวเรือนและจำนวนประชากร
 • การฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้แก่ประชาชน และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนให้แก่ประชาชน และจัดโครงการช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ 
 • การส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคม แผนชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชนสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณการ
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2. งานชุมชนเมือง  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
 • สำรวจ และจัดทำข้อมูลชุมชน สำรวจข้อมูลพื้นฐานของชุมชน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
 • สนับสนุนส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
 • ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้แก่ประชาชน และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนให้แก่ประชาชน และการจัดโครงการช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ 
 • สนับสนุนการดำเนินงานเร่งด่วนของรัฐบาล
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา