• qxio-gear-bอำนาจหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีผู้อำนวยการกองสาธารสุขปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน มอบหมายงาน ควบคุมตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำปรับปรุงแก้ไขติดตามประเมินผล ติดต่อประสานงาน และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงาน ในตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆ หลายด้าน หรือด้านใดด้านหนึ่งเกี่ยวกับงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมพัฒนามาตรฐานงานกลวิธีในการดำเนินงานเพื่อให้มีความคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องเหมาะสมกับปัญหาและปฏิบัติหน้าท่ำด้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 6 ฝ่าย
 

 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
      - งานสุขาภิบาลทั่วไป
      - งานสุขาภิบาลโรงงาน
      - งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
      - งานชีวอนามัย 

 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหน้าที่เกี่ยวกับ
      - งานอนามัยชุมชน
      - งานสาธารณสุขชุมชน
      - งานสุขศึกษา
      - งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ
      - งานป้องกันยาเสพติด

 งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่เกี่ยวกับ
      - งานควบคุมสิ่งปฏิกูล
      - งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
      - งานกำจัดมูลฝอยและน้ำเสีย

 งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
      - งานส่งเสริมและเผยแพร่
      - งานควบคุมมลพิษ
      - งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
      - งานติดตามตรวจสอบ

 งานควบคุมโรค มีหน้าที่เกี่ยวกับ
      - งานการเฝ้าระวัง
      - งานระบาดวิทยา
      - งานโรคติดต่อและสัตว์นำโรค
      - งานโรคเอดส์

 งานบริการสาธารณสุข มีหน้าที่เกี่ยวกับ
      - งานรักษาและพยาบาล
      - งานชันสูตรสาธารณสุข
      - งานเภสัชกรรม
      - งานทันตกรรม
      - งานสัตว์แพทย์และกิจการโรงฆ่าสัตว์