• qxio-gear-bอำนาจหน้าที่งานตรวจสอบภายใน

งานตรวจสอบภายในมีหน้าที่

  1. มีหน้าที่ในการสอบทาน และตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลหลักห้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของกระทรวงการคลังกำหนด หรือคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลหลักห้า
  2. มีสิทธิในการเข้าถึงบุคคล ข้อมูล เอกสารหลักฐาน ทรัพย์สินการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการสอบถาม การสังเกตการณ์ และการขอคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบตลอดจนเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารในเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย และการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหลักห้าเพื่อรับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
  3. มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน การรายงาน การเสนอความเห็นในการตรวจสอบ  โดยปราศจากการแทรกแซงของบุคคลใด ๆ และมิให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการใด ๆ ของเทศบาลตำบลหลักห้า  อันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น
  4. ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย วิธีการปฏิบัติงาน และการจัดวางหรือแก้ไขระบบการควบคุมภายใน ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่เป็นผู้ประเมินและให้คำปรึกษาแนะนำ