• qxio-gear-bอำนาจหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล

 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับ และเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล แบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้

(1) งานบริหารงานบุคคล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

 • งานการเจ้าหน้าที่
 • งานสิทธิสวัสดิการพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ พนักงานจ้าง

(2) งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

 • งานธุรการ สารบรรณ จัดทำคำสั่ง ประกาศ
 • งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
 • งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
 • งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
 • งานอื่นที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใด

(3) งานนิติการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

 • งานด้านนิติการ
 • งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์
 • งานเกี่ยวกับการตราเทศบัญญัติและระเบียบ

(4) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

 • งานอำนวยการ
 • งานป้องกัน
 • งานฟื้นฟู
 • งานกู้ภัย

(5) งานกิจการสภา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

 • งานระเบียบข้อบังคับการประชุม
 • งานการประชุม
 • งานอำนวยการและประสานงาน

(6) งานทะเบียนและบัตร

 • งานทะเบียนราษฎรและบัตร
 • งานบัตรประจำตัวประชาชน
 • งานข้อมูลทะเบียนราษฎร์